Verejné obstarávanie

Záznam z prieskumu trhu

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky zadanej osobou, ktorej poskytne verejný obstarávatel' viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP podľa aktuálne platnej jednotnej príručky pre žiadateľov/príjimateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, (ďalej v texte aj „príručka" v príslušnom gramatickom tvare)