Politika IMS

INTEGROVANÁ POLITIKA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

STN EN ISO 9001:2016 / STN EN ISO 14001:2016
 

Vrcholový manažment akciovej spoločnosti Makyta Púchov, si je vedomý svojej zodpovednosti a pod strategickým heslom „ Zachovať výrobu odevov i do budúcnosti“ vyhlasuje svoju integrovanú politiku systému manažérstva, ktorou sa zaväzuje k uplatňovaniu a neustálemu zlepšovaniu efektívnosti systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva dodržiavaním všetkých relevantných záväzkov a príslušných právnych ustanovení a ostatných predpisov v oblasti stanovenej integrovanej politiky systému manažérstva založeného na týchto princípoch a zásadách:

1. ZÁKAZNÍCI
Spokojnosť zákazníkov sa stáva rozhodujúcim faktorom na trhu práce. Prístupom neustáleho zdokonaľovania systému manažérstva maximálne uspokojovať požiadavky našich zákazníkov. Poskytovaním informácií technického a verbálneho poradenstva o našich produktoch dosahovať minimálne percento negatívnych vplyvov na organizmus v priebehu životnosti našich výrobkov z pohľadu environmentálnych aspektov.

2. ZAMESTNANCI
Zásada serióznosti je našim hlavným kritériom vo vzťahu k našim zamestnancom. Ich spokojnosť je navedená k zodpovednosti za vlastnú kvalitu práce s rešpektovaním environmentálnych aspektov. Vlastnou činnosťou a podporou personálnej práce budujeme povedomie k flexibilite a týmto k zvyšovaniu osobného rozvoja.

3. SPOĽAHLIVOSŤ TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ
Inováciou a modernizáciou výrobných zariadení na základe použitia modernej, dostupnej techniky, jej dôslednou údržbou a zodpovedným prevádzkovaním zabezpečujeme zvyšovanie kvality produktu a minimalizujeme negatívne dopady výroby a obsluhy na životné prostredie, zdravie zamestnancov a tým v konečnom dôsledku zvyšujeme konkurenčnú schopnosť firmy.

4. ŽIVOTNÉ A PRACOVNÉ PROSTREDIE
Systematickou identifikáciou rizík a následným hľadaním príležitostí sa snažíme o ich eliminovanie. Hodnotením environmentálnych aspektov, nebezpečenstiev a ohrození vo všetkých oblastiach spoločnosti zamedzujeme ich nežiadúcim vplyvom, zabezpečujeme elimináciu negatívnych dopadov na životné prostredie i rizika poškodzovania zdravia.

5. INOVAČNÝ MANAŽMENT
Neustále zlepšovanie a inovácia sú trvalou súčasťou firemnej kultúry. Nové produkty a technológie navrhujeme spôsobom zohľadňujúcim požiadavky na minimalizovanie rizík bezpečnosti práce s environmentálnym dopadom pri ich výrobe, používaní a zneškodňovaní.

6. DODÁVATELIA
Spolupracujeme s dodávateľmi a partnermi tak, aby ich produkty a služby vyhovovali našim požiadavkám v oblasti kvality a ochrany životného prostredia s akceptovaním príslušných environmentálnych aspektov a vylúčenia prípadných rizík.

7. KOMUNIKÁCIA A VZŤAHY SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI
Stanovujeme procesy externej komunikácie s tretími stranami, vedieme otvorený dialóg so zainteresovanými stranami a pravidelne zverejňujeme informácie týkajúce sa environmentálneho profilu v spoločnosti.

8. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
Usilujeme sa o to, aby trvalo udržateľný rozvoj dlhodobo charakterizoval spôsob dosahovania cieľov našej podnikateľskej činnosti.

V Púchove: 2017-07-31                                                                              Ing. Marián V i d o m a n
                                                                                                                      predseda predstavenstva
                                                                                                                       a generálny riaditeľ a .s.