O spoločnosti

Kvalita a certifikácia

Úspech MAKYTY je postavený na historických koreňoch spoločnosti, ktorá prostredníctvom svojich kvalifikovaných, oddaných a lojálnych zamestnancov a priebežným zvyšovaním kvality v každej jednej oblasti činnosti si udržiava pôvodných a získava nových zákazníkov a nové zákazky pre zabezpečenie výrobného programu v každej jednej hlavnej činnosti.

Význam kvality a s ňou súvisiacich zásad, postupov a kritérií bol a je umocnený získaním a pravidelnou obhajobou certifikátov:

  • STN EN 9001:2016 – systém manažérstva kvality
  • ISO 14001:2016 – systém environmentálneho manažérstva

Hlavným poslaním a cieľom spoločnosti je komplexné uspokojovanie potrieb zákazníka na vysokej úrovni kvality, pričom zásada serióznosti je našou hlavnou zásadou vo vzťahu k zamestnancom a zákazníkom.

Systém manažérstva kvality je v našej spoločnosti založený na procesnom riadení, popise procesov, meraní výkonových ukazovateľov kvality a ich neustálom zlepšovaní. Meradlom plnenia ukazovateľov kvality je v prvom rade spokojnosť zákazníka. Preto aj systém ukazovateľov výkonnosti procesov je založený na získavaní spätnej väzby od zákazníkov ku kvalite poskytovaných produktov.

Všetky definované procesy sú na sebe závislé a popisujú činnosti vykonávané v spoločnosti. Každá činnosť je popísaná tak, aby bol jednoznačne definovaný spôsob jej vykonávania.

Spoločnosť sa riadi pracovnými postupmi danými popisom procesov, kde je vždy definované čo sa má vykonať, ktoré pracovné miesto to má vykonať a ako sú definované vstupy a výstupy jednotlivých činností. V manažérskej činnosti sa vyznávajú a uplatňujú štyri základné manažérske funkcie:

  • plánovanie
  • organizovanie
  • vedenie
  • kontrola

čím sa zabezpečuje podpora a rozvíjanie účinných foriem motivácie zamestnancov k zlepšovaniu výkonnosti všetkých procesov.
 

STN EN 9001:2016
systém manažérstva kvality
STN EN 14001:2016
systém enviromentálneho manažérstva